Teknisk Gymnasium (HTX)

Studie- og ordensregler for Teknisk Gymnasium

Studie- og ordensregler for Svendborg Tekniske Gymnasium

Du har – som alle andre elever – valgt at gå på Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) med et ønske om at gennemføre en gymnasial uddannelse. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Det betyder, at det først og fremmest er op til dig at få noget ud af undervisningen.
Derfor skal du:

 • møde til undervisningen og deltage aktivt i timerne.
 • aflevere skriftlige opgaver til tiden.
 • deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign.


Bøger og andre undervisningsmaterialer

Eleverne låner som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer af skolen. Eleverne har erstatningsansvar for det udleverede. De bøger, eleverne får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal. Bortkommer en bog, eller ødelægges den, har eleven erstatningsansvar. Dette ansvar gælder også andre udleverede undervisningsmidler. Samtlige bøger skal afleveres/erstattes senest ved uddannelsens afslutning. I tilfælde af, at bøgerne ikke afleveres/erstattes inden uddannelsens afslutning, sendes erstatningskrav.


Snyd
Hvis du afleverer skriftlige arbejder, du ikke selv har lavet, er der tale om snyd. Det resulterer i en pædagogisk tilrettevisning. Hvis du allerede har fået en pædagogisk tilrettevisning, udløser snyd en skriftlig advarsel. Ved fortsat snyd med skriftlige arbejder vil dit ophold på skolen blive taget op til vurdering.

Hvis du snyder ved en terminsprøve eller andre prøver under eksamenslignende forhold, tildeler vi dig normalt en advarsel. I gentagelsestilfælde bliver du ikke indstillet til eksamen i det pågældende fag, og du må derfor vente med at gå op til året efter.
Generelt om fravær
Ved starten af timen registrerer din faglærer, hvilke elever der ikke er til stede. Skal du til samtale med din studievejleder, skal du meddele dette til din lærer, inden timen starter. Du får ikke fravær, når du skal til samtale med din studievejleder. Du kan kun blive registreret som fraværende for én lektion ad gangen.

Hvis du er fraværende fra undervisningen på grund af elevrådsaktiviteter (møder i elevrådet eller de forskellige udvalg) skal den pågældende formand (elevråds- eller udvalgsformand) kontakte skolesekretær Tina Bach Jensen – tbj@svend-es.dk – og aflevere en liste med navn, klasse, dato, tidsrum for fravær. Fraværet vil så blive neutraliseret.

KUN denne procedure kan neutralisere fravær grundet elevrådsaktiviteter – og formændene hæfter for oplysningerne.

 

Deltagelse i eksterne arrangementer og elevrådsarbejde m.m.

Du har mulighed for at deltage i arrangementer arrangeret af skolen fx sportsarrangementer og fagrelevante konkurrencer og i elevrådsarbejdet. Du får ikke fravær ved dokumenteret deltagelse i ovennævnte.

Dog kan du ikke deltage,

 • hvis du allerede har fået en advarsel for fravær, eller
 • hvis du skal deltage i undervisningsmæssige aktiviteter – som f.eks. Studieretningsprojektets skriveuger.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg i undervisningstiden?

Hvis du bliver syg i undervisningstiden, skal du kontakte studiesekretæren eller studievejledningen. Her vil vi så tage os af det videre forløb.


Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg uden for undervisningstiden?

Du skal sygemelde dig ved at ringe til os inden skoledagens start, det vil sige inden kl. 8.05.
Du skal benytte følgende direkte telefonnummer: 72 22 57 44.
En sygemelding fra dig er et signal til os om, ”hvor vi har dig”.


Fravær er fravær

Der findes ikke ”godkendt fravær” med mindre der er tale om studieture eller ekskursioner samt deltagelse i godkendte arrangementer.

Vi skelner altså i første omgang ikke mellem lovligt og ulovligt fravær, men vi forsøger gennem dine samtaler med dels din klasselærer og dels din studievejleder at afdække årsagen til fraværet. Det er op til dig selv at kunne dokumentere grunden til dit fravær.

Vi reagerer hurtigt i tilfælde af fravær:

 1. I første omgang indkaldes du til en samtale med din klasselærer.
 2. Hvis dit fravær efter denne samtale fortsat stiger, vil vi tildele dig en pædagogisk tilrettevisning for forsømmelser.
 3. Hvis dette ikke har den ønskede virkning, vil du få en skriftlig advarsel.
 4. Skulle dit fravær mod forventning fortsat stige, vil du komme på kontrakt, det vil sige, at du skal ”tjekke ind og ud” hver dag i elevadministrationen i en given periode, indtil dit fravær er bragt ned på et acceptabelt niveau.

Hvis du ikke overholder kontrakten, træder én af nedenstående sanktioner i kraft:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse af undervisningen
 • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen
 • Bortvisning (udskrivning)

Sanktionen følges op af en samtale med din studievejleder.

Du skal kvittere for modtagelsen af sanktionen. Er du under 18 år, modtager dine forældre en kopi heraf.

Hvis du har forsømt undervisningen i længere tid uden at give os besked om fraværet, og efter at vi forgæves har forsøgt at komme i kontakt med dig, betragter vi dig som udmeldt af skolen og vil meddele dig dette skriftligt (hvis du er under 18 ligeledes også dine forældre/værge).

Elever, der i det forløbne skoleår har fået tildelt en advarsel eller været på kontrakt på grund af forsømmelser, vil være under skærpet observation. Det betyder, at der vil blive reageret ekstra hurtigt ved evt. fravær i indeværende skoleår.

Manglende aflevering af skriftlige opgaver

 1. Hvis du mangler at aflevere to opgaver, tildeles du en pædagogisk tilrettevisning.
 2. Hvis du mangler at aflevere tre opgaver, tildeles du en skriftlig advarsel.
 3. Yderligere manglende opgaveaflevering vil resultere i én af følgende sanktioner: SU-stop, fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen, bortvisning (udskrivning).

Sanktionen følges op af en samtale med din studievejleder.

Du skal kvittere for modtagelsen af sanktionen. Er du under 18 år, modtager dine forældre en kopi heraf.

Hvis du i et skoleår mangler at aflevere opgaver, vil de manglende afleveringer i et vist omfang blive overført til det næste skoleår. Du vil nemlig allerede ved starten af næste skoleår stå registreret for en manglende aflevering.


Oprykning

Er dit gennemsnit af standpunktskarakterer, evt. afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), mundtlige årsprøver og evt. prøvekarakter(er) min. 2,0, og har du aflagt de krævede prøver (årsprøver, faglige opgaver, projekter og lign.), rykkes du direkte op på næste klassetrin.
Privatisteksamen/selvstuderende

Denne eksamen er en eksamen, hvor du skal aflægge prøve i samtlige fag – mundtlig og/eller skriftlig. Du skal selv tilmelde dig eksamen senest 1. februar. Vi vil så forsøge at tilrettelægge din eksamen bedst muligt; men vi kan ikke love noget på forhånd, ligesom vi kan blive nødt til at henvise dig til et andet gymnasium, hvis vi ikke selv afholder eksamen i et fag.

Du skal betale for hvert fag, du går til prøve i, og for at bestå et fag, skal du mindst have 2,0. Hvis faget indeholder både en skriftlig og en mundtlig disciplin, skal gennemsnittet være mindst 2,0 uden afrunding.

Privatister/selvstuderende må ikke deltage i den daglige undervisning.


Hvor og hvornår gælder ordensreglerne?

Elever på Svendborg Tekniske Gymnasium har til enhver tid pligt til at følge skolens ordensregler. De gælder på skolen i og uden for undervisningstiden, i elektronisk kommunikation og gælder også for elever uden for skolen i de situationer, hvor eleverne repræsenterer skolen – fx på studierejser, stævner, konkurrencer og virksomhedsbesøg mm.


Adfærd

Det er skolens klare forventning, at elever på Svendborg Tekniske Gymnasium udviser en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Ingen elev på skolen må udsættes – eller udsætte andre – for nedværdigende eller krænkende behandling.

Vi accepterer ikke:

 • Mobning
 • Tyveri
 • Vold
 • Misbrug af stoffer, alkohol og medicin
 • Sexchikane
 • Hærværk
 • Misbrug af elektroniske og sociale medier, herunder brug af piratkopieret software samt download og kopiering af ulovlige filer mv.
 • At man uden forudgående aftale benytter eller skaffer sig adgang til andres elektroniske medier, herunder fx computere, telefoner og iPads mv.
 • Ulovlig brug af mobiltelefoner, såsom sms-mobning eller ikke aftalt fotografering.
 • At man uden forudgående aftale fra de implicerede foretager lyd- eller filmoptagelser i og uden for undervisningen.

Brand- og evakueringsinstruks

Alle har pligt til at sætte sig ind i skolens Brand- og evakueringsinstruks.


Klasserumskultur

Klassens lærere taler i begyndelsen af hvert skoleår med eleverne om regler for god klasserumskultur. Eleverne skal følge lærerens anvisninger, både inden for aftalen og i det hele taget vedr. almindelig god tone og opførsel. Alle skal møde rettidigt og medvirke til at skabe et godt læringsmiljø.

I timerne må computere og iPads mv. udelukkende anvendes til faglige formål. Mobiltelefoner skal normalt være slukkede i timerne, men de kan med lærerens accept bruges til faglige formål.

Mad og drikke må hverken medbringes eller indtages i undervisningstiden, men det er tilladt at drikke vand. Læreren kan i særlige tilfælde dispensere for denne regel. Mad og drikke må under ingen omstændigheder medbringes eller indtages i laboratorier og værksteder.

Klasselokalerne skal altid efterlades i ryddelig stand. Ved slutningen af skoledagen skal stole hænges op under bordene, vinduerne lukkes, og affald placeres i affaldskurvene.

Alle skal overholde skolens rygepolitik. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, og dette rygeforbud gælder også brugen af elektroniske cigaretter på skolens område.


Hvad sker der ved overtrædelse af ordensreglerne?

Elever, som ikke overholder ovenstående ordensregler eller i øvrigt bryder indgåede aftaler, må imødese en konsekvent reaktion fra skolens side. En overtrædelse af reglerne kan således efter ledelsens vurdering medføre sanktioner og evt. bortvisning.

Enhver overtrædelse betragtes som en sag for sig. Eventuelle sanktioner vil bero på et skøn, som baserer sig på elevens forudsætninger og skolens tillid til elevens vilje til at forbedre sig og overholde reglerne. Den samme overtrædelse kan således medføre forskellige konsekvenser.

Hvis du ikke overholder skolens ordensregler, bliver du indkaldt til en samtale. Samtalen kan munde ud i:

 • påtale/advarsel.
 • midlertidig hjemsendelse – hjemsendelsen registreres som fravær.

Du får altid en skriftlig bekræftelse på samtalens konklusion. Er du under 18 år vil dine forældre/værge også blive inddraget og som minimum modtage besked om resultatet af samtalen i form af et anbefalet brev.

Vi kan – uden forudgående påtale/advarsel – udelukke dig fra fortsat undervisning, hvis du

 • groft overtræder skolens normer for adfærd
 • fortsat overtræder skolens ordensregler, efter at andre foranstaltninger har været forsøgt.

Klageadgang

I henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, BEK nr. 1222 af 04/12/2006, er det muligt at klage over afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der overtræder vore studie- og ordensregler. Dog kan der ikke klages over pædagogiske tilrettevisninger.

Klagen skal indgives skriftligt senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt dig. Hvis du er undergivet forældremyndighed, kan forældremyndighedens indehaver også klage over en afgørelse truffet i henhold til ovennævnte bekendtgørelse.

Vi videresender klagen til ministeriet vedlagt vores udtalelse i sagen. Dette sker dog ikke, før du har haft en uges frist til at kommentere udtalelsen. Har du kommentarer hertil, medsendes de til ministeriet.

En klage over sanktioner iværksat i henhold til vore studie- og ordensregler har ikke opsættende virkning.

Så langt når vi heldigvis sjældent her på HTX. De allerfleste elever optræder i alle situationer (både på skolen og på ture) som gode ambassadører for vores skole. Det gælder selvfølgelig også dig!

Vi håber, du vil finde dig særdeles godt til rette her på Svendborg Tekniske Gymnasium.


Henvisning til lovgivning på området

Skolens studie- og ordensregler er baseret på gældende love og bekendtgørelser. Vi henviser til:

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, BEK nr. 1222 af 04/12/2006

Lov om røgfri miljøer, LOV nr. 512 af 06/06/2007

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, BEK nr. 930 af 03/07/2013.

Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen), BEK nr. 792 af 25/06/2014

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), LBK nr. 39 af 15/01/2014